top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Plugo

เนื่องด้วยการสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม Plugo หรือใช้บริการจาก Plugo ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณในฐานะเจ้าของบัญชีได้รับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท พลูโก (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Plugo”) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มเติมหรือที่จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในอนาคต (“เงื่อนไขในการให้บริการ”) 

โปรดอ่านเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนใช้แพลตฟอร์ม Plugo, Plugo Store, ร้านค้าออนไลน์, บัญชี, Plugo Points, PlugoCoins  และบริการของ Plugo ด้วยการสร้างบัญชีและ/หรือใช้บริการต่างๆ ดังกล่าว คุณยืนยันว่าจะยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายที่อ้างถึงและ/หรือรวมอยู่ในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ 

Plugo สงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับเงื่อนไขในการให้บริการ (“การเปลี่ยนแปลง”) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ สิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของคุณตามเงื่อนไขในการให้บริการแต่เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคุณ โดย Plugo จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงลงใน แพลตฟอร์ม Plugo เท่านั้น และให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับนับจากวันที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์ม Plugo และเมื่อคุณใช้บริการของ Plugo ครั้งต่อไปภายหลังวันที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขในการให้บริการ

bottom of page