top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เกี่ยวข้องกับการรับมอบ การใช้ การเปิดเผย การจัดเก็บ การลบ การส่งและ/หรือการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ("คุณ") ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่ายโดยผ่านการให้บริการของ Plugo โดยบริษัท พลูโก (ไทยแลนด์) จำกัด (“Plugo”) 

 

Plugo ขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อคุณสมัครบัญชี และ/หรือ ใช้บริการของ Plugo ถือว่า คุณตกลงและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยตระหนักว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Plugo 

 

โดย Plugo จะการเก็บรวมรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Plugo และจากความยินยอมอื่นของคุณ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ดีแล้วและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว คุณรับทราบและให้ความยินยอม Plugo ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา การลบ การส่ง และหรือ การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo หากคุณไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ Plugo อาจมีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการแก่คุณ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมของคุณ Plugo จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของคุณ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ 

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย รหัสผ่าน

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID 

 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ชื่อในบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร รูปภาพสมุดบัญชีธนาคาร 

 • ข้อมูลการติดต่อกับ Plugo เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่มีการติดต่อ

 • ข้อมูลการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

 • ข้อมูลบน/ในเอกสารต่างๆ เช่น รูปภาพของเอกสารแสดงตัวตน 

 • ชื่อธุรกิจหรือร้านค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 • ข้อมูลการทำธุรกรรม รวมถึงข้อมูลสินค้าหรือสต็อกในบริการ PlugoSync หรือข้อมูลสื่อโฆษณาที่จะเผยแพร่ผ่านบริการ PlugoAds

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือความชื่นชอบส่วนตัว ลักษณะการใช้งานหรือบริการต่างๆ

 • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและเครือข่าย (MAC Address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของ Plugo

 • ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้ Plugo เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่น คู่สมรส เด็ก พ่อแม่ เพื่อนธุรกิจ หรือบุคคลอื่น คุณรับรองว่าบุคคลเหล่านั้นได้ให้ความยินยอมด้วยตนเองเพื่อการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การจัดเก็บ การลบ การส่ง และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อการใช้งานของคุณใน Plugo

 

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

Plugo ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ Plugo ขอเก็บรวบรวมข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจากคุณ ขอให้คุณปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากคุณมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าคุณอนุญาตให้ Plugo ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก Plugo ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ Plugo ยืนยันว่าจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันตัวตนเพื่อประกอบการทำสัญญารือการปฏิบัติตามสัญญาของคุณเท่านั้น 

 

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

Plugo ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการของ Plugo

 • เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมของคุณ รวมถึงคุณประสิทธิภาพของการใช้งานทั้งหมดในแพลตฟอร์ม Plugo สำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใดๆ ที่คุณมีกับ Plugo หรือเพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำสัญญาหรือเข้าทำสัญญานั้น

 • เพื่อการปฏิบัติการทางเทคนิคของ Plugo ที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Plugo ที่มีหน้าที่ต่อคุณ 

 • เพื่อการดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อความสะดวกสบายของคุณ 

 • เพื่อการติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่ Plugo มีให้ 

 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคําถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของPlugo

 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานหรือดำเนินงานภายในของ Plugo ที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • เพื่อการตรวจสอบธุรกรรมที่แสดงว่ามีการละเมิดข้อกฎหมายและหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ Plugo และการดำเนินการป้องกันที่จำเป็น

 • เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร ศาล เป็นต้น

 • เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ Plugo

 

  2. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด

 • เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ สํารวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาดหรือวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับการให้บริการของ Plugo หรือบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของ Plugo 

 • เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของ Plugo

 • เพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์

 • เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือสินค้าและบริการของ Plugo ให้ดียิ่งขึ้น

 

4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Plugo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ Plugo มีความจำเป็นอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทำลายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค

 

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Plugo อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. บริษัทในกลุ่ม หรือ ในเครือของ Plugo

 2. พันธมิตรทางธุรกิจของ Plugo 

 3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Plugo หรือ ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Plugo เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการโครงสร้างทางเทคนิค ผู้ให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน

 4. บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 5. ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน กฎหมาย เทคนิค และผู้สอบบัญชี

 6. ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่จาก หรือ Plugoโอนสิทธิเรียกร้องของ Plugo

 7. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ Plugo

 8. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ

 9. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 10. หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี

 

6.การส่ง เปิดเผย หรือ ถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น 

Plugo อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือ และ หรือบุคคลที่สาม และจะเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Plugo เท่านั้น บริษัทในเครือและบุคคลที่สามอาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย รวมทั้ง Plugo อาจมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น Plugo อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทเหล่านั้น รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจตามปกติของ Plugo นอกจากนี้ Plugo อาจมีการเก็บข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกอยู่ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัวที่มีผู้รับผิดชอบในประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ Plugo จะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปยังผู้รับข้อมูลจะปลอดภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

7.การจัดเก็บ การลบ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Plugo จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการรักษาประสิทธิภาพของการให้บริการ การสร้างฟีเจอร์ใหม่ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Plugo ขอรับรองว่า จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Plugo แล้ว แต่ยังมีหน้าที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ Plugo อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจนกว่าหน้าที่เหล่านั้นจะเสร็จสิ้น

หากมีความจำเป็นจะต้องทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทางการเงิน ตรวจสอบการบัญชี และการให้คำปรึกษา Plugo อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจนกว่าหน้าที่เหล่านั้นจะเสร็จสิ้น 

Plugo มุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเสมอ แต่คุณควรทำความเข้าใจว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัย 100% ในทุกกรณี แม้ว่า Plugo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างดีที่สุดแล้ว Plugo ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมอบมายัง Plugo ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น Plugo ขอความร่วมมือให้คุณรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ

 

8.สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย Plugo จะเคารพสิทธิของคุณและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยคุณมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 3. สิทธิขอรับหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้

 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 7. สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

 8. สิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อ Plugo เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการติดต่อของ Plugo ในข้อ 14 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดย Plugo จะพิจารณาและตอบกลับคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว แต่หากคำร้องขอของคุณมีความซับซ้อนหรือมีผู้ใช้งานยื่นคำร้องขอมาจำนวนมาก Plugo อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันในการตอบกลับคำร้องขอของคุณ ทั้งนี้ ทั้งนี้ Plugo อาจปฏิเสธสิทธิของคุณได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 

9.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 

คุณต้องรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในบัญชีของคุณจากการใช้บริการของ Plugo และ Plugo จะไม่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลอันเกิดจากความจงใจหรือความประมาทในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้กระทำลง 

 Plugo ไม่รับประกัน ความถูกต้องแท้จริง ความเป็นจริง ความแม่นยำ และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ผ่านระบบบริการของ Plugo ด้วยการใช้บริการของ Plugo คุณตกลงจะไม่เรียกร้องความสูญเสีย ความต้องการ และ/หรือคดีที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การจัดเก็บ การลบ การส่ง และ/หรือการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการของ Plugo

Plugo ไม่รับผิดชอบในการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย สุดวิสัยรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ที่ สงคราม กบฏ การจลาจล ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง นโยบายทางการคลังเกี่ยวกับเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีของสุดวิสัย Plugo จะแจ้งให้คุณทราบภายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากเกิดสุดวิสัย

 

10.คุกกี้ 

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อระบุและตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ เพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของ Plugo อย่างมีประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลอื่นบนอุปกรณ์ของคุณนอกจากที่คุณได้ยินยอมให้ทำ ในขณะที่อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับคุกกี้อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกทำการปรับเปลี่ยนผ่านการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้

11.บุคคลที่สาม 

ในการบริการของ Plugo ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือรูปแบบอื่นๆ อาจมีเนื้อหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการจัดการโดย Plugo อนึ่ง Plugo ไม่รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณใช้บริการที่ได้รับจากบุคคลอื่น แม้ว่าเขาจะเป็นพันธมิตรของ Plugo และ ในระหว่างการใช้บริการของ Plugo คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกใช้บังคับโดยบุคคลเหล่านั้น

12.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ยึดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศไทย

13.การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ 

หาก Plugo มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Plugo จะให้ข้อมูลการแจ้งให้คุณทราบผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ Plugo ในขณะที่คุณสามารถทราบล่วงหน้าก่อนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น Plugo ขอให้คุณอ่านและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณอาจเลือกหยุดใช้บริการของ Plugo ทั้งนี้ การที่คุณใช้บริการของ Plugo ต่อไปบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มใด ภายหลังจากการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ไม่ว่าคุณได้อ่านเอกสารนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม) จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ Plugo ได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านและตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ

14.ติดต่อเรา 

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อ Plugo ได้ที่

 

บริษัท พลูโก (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่ติดต่อ:   8 อาคาร ที-วัน 15-17,20,25-27 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: [Mobile No.]

อีเมล: 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

bottom of page