top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Plugo

เนื่องด้วยการสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม Plugo หรือใช้บริการจาก Plugo ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณในฐานะเจ้าของบัญชีได้รับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท พลูโก (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Plugo”) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มเติมหรือที่จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในอนาคต (“เงื่อนไขในการให้บริการ”) 

โปรดอ่านเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนใช้แพลตฟอร์ม Plugo, Plugo Store, ร้านค้าออนไลน์, บัญชี, Plugo Points, PlugoCoins  และบริการของ Plugo ด้วยการสร้างบัญชีและ/หรือใช้บริการต่างๆ ดังกล่าว คุณยืนยันว่าจะยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo อย่างไม่อาจเพิกถอนได้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายที่อ้างถึงและ/หรือรวมอยู่ในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ 

Plugo สงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับเงื่อนไขในการให้บริการ (“การเปลี่ยนแปลง”) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ สิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของคุณตามเงื่อนไขในการให้บริการแต่เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคุณ โดย Plugo จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงลงใน แพลตฟอร์ม Plugo เท่านั้น และให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับนับจากวันที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์ม Plugo และเมื่อคุณใช้บริการของ Plugo ครั้งต่อไปภายหลังวันที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขในการให้บริการ

คำจำกัดความ

 1. “Plugo Store” คือบริการโดย Plugo ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน หน้าเว็บไซต์สำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่อยู่โดเมน และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยและสนับสนุนร้านค้าออนไลน์ในการขายสินค้าให้กับลูกค้า

 2. 1.2“คุณ” คือผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Plugo ไม่ว่าจะลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีหรือไม่ได้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี

 3. 1.3“เงื่อนไขในการให้บริการ” คือ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่าง Plugo และคุณฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มเติมหรือที่จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในอนาคต

 4. “แอปพลิเคชั่น Plugo” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รองรับสำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์, Google Play Store, Apple Store app รวมถึง App Store ภายใตระบบปฏิบัติการและระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในทุกเวอร์ชั่น  

 5. “เว็บไซต์ Plugo” คือ www.plugo.co ทั้งในส่วนหน้าเพจ ข้อความ และลิ้งค์ต่างๆ ทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้

 6. “แพลตฟอร์ม Plugo” คือ แอปพลิเคชั่น Plugo และ เว็บไซต์ Plugo และแพลตฟอร์มอื่นๆที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดย Plugo เพื่อรองรับกิจกรรมการดำเนินงานร้านค้าออนไลน์และให้บริการของ Plugo โดยแพลตฟอร์ม Plugo ไม่ใช่ตลาดกลาง

 7. “ร้านค้าออนไลน์” คือร้านค้าออนไลน์ใดๆ ที่คุณลงทะเบียนกับ Plugo และใช้บริการ Plugo

 8. “ลูกค้า” คือลูกค้าของร้านค้าออนไลน์ในแต่ละแห่ง

 9. "บริการของ Plugo" คือ บริการทุกประเภทที่ Plugo บริการให้ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Plugo Store, Plugo ADs, Plugo Sync และบริการอื่นๆที่ Plugo อาจให้บริการในอนาคต

 10. "บัญชี" คือบัญชีที่ลงทะเบียนกับ Plugo เพื่อเข้าถึงและใช้บริการของ Plugo ไม่ว่าจะเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีพรีเมียม

 11. “เจ้าของบัญชี” คือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีในแพลตฟอร์ม Plugo

 12. “บัญชีปกติ” เป็นคุณสมบัติบัญชีที่ไม่ต้องชำระเงิน (ฟรี) ที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ Plugo ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติบัญชีปกติสามารถดูได้ที่หน้า www.plugo.co/pricing

 13. "บัญชีพรีเมียม" เป็นคุณลักษณะแบบชำระเงินที่ช่วยให้คุณได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่มีไว้สำหรับผู้ใช้บัญชีพรีเมียมเท่านั้น และไม่มีให้บริการสำหรับผู้ใช้บัญชีปกติ รวมถึง: (1) การเข้าถึงเพื่อซื้อโดเมน; (2) โฆษณาบน Facebook, Google และ TikTok (โซเชียลมีเดีย) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า www.plugo.co/pricing บัญชีพรีเมียมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีเบสิค บัญชีบิสเนส บัญชีเอ็นเตอร์ไพรส์

 14. “เจ้าของบัญชีพรีเมียม” คือเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีพรีเมียม

 15. “เจ้าของบัญชีทั่วไป” คือเจ้าของบัญชีที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีปกติ

 16. “โดเมน” คือที่ตั้งของเว็บไซต์และชื่อโดเมนที่ Plugo เป็นเจ้าของ และเป็นทรัพย์สินของ Plugo แต่เพียงผู้เดียว เจ้าของบัญชีมีสิทธิ์ใช้โดเมนตราบเท่าที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการกับ Plugo เท่านั้น

 17. “Plugo Points” ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการข้อ 16 

 18. “PlugoCoins” ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการข้อ 15

 19. “เนื้อหา” คือข้อมูล เพจที่เชื่อมโยง คุณลักษณะ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ รูปภาพ กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงเนื้อหาสด) ข้อความ ป้ายกำกับ เนื้อหา การเขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) บริการแอปพลิเคชันบนมือถือใดๆ) หรือเอกสารอื่นๆ ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Plugo 

 20. “กฎหมาย” หมายถึงกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ กฎหมายลำดับรอง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎอื่นๆ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย
 1. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ ความสามารถ และอำนาจตามกฎหมายในการตกลง ยอมรับ ดำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ และคุณตกลง ยอมรับ สิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo

 2. เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการของ Plugo คุณต้องลงทะเบียนกับ Plugo โดยการสร้างบัญชี

 3. การสร้างบัญชีรวมถึงการระบุชื่อนามสกุล วันเกิด ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่นๆ ตามความจำเป็น Plugo อาจปฏิเสธใบสมัครของคุณสำหรับการสร้างบัญชี หรือยกเลิกบัญชีที่สร้างไว้แล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของ Plugo แต่เพียงผู้เดียว

 4. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านบัญชีของคุณ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมและการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ แม้ว่ากิจกรรมหรือการใช้งานนั้นจะไม่ได้ดำเนินการโดยคุณก็ตาม Plugo ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ จากความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ

 5. Plugo จะไม่ขอรหัสผ่านหรือรหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว (One Time Password – OTP) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้น Plugo แนะนำให้คุณอย่าให้รหัสผ่านบัญชีหรือรหัส OTP ของคุณแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลที่กล่าวอ้างนามของ Plugo

 6. คุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการใช้บริการของ Plugo ทั้งหมดที่คุณทำผ่านบัญชีของคุณ

 7. คุณยอมรับให้ Plugo ใช้ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้เป็นวิธีการสื่อสารหลักกับคุณ

 8. หาก Plugo สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ Plugo มีสิทธิ์ติดป้ายกำกับบัญชีของคุณว่า "บัญชีที่น่าสงสัย" รวมถึงมีสิทธิยกเลิกหรือระงับบัญชี และ/หรือดำเนินการอื่นใดกับบัญชีของคุณที่ Plugo เห็นว่าจำเป็นตามดุลยพินิจของ Plugo แต่เพียงผู้เดียว

 9. ในกรณีที่คุณมีการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการของ Plugo กับคุณทันที ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของ Plugo แต่เพียงผู้เดียว 

บทบัญญัติทั่วไป

 1. คุณยืนยันว่าจะยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo และรับทราบว่าคุณได้อ่าน ตกลง และยอมรับเนื้อหาและข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเงื่อนไขในการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก่อนใช้บริการของ Plugo 

 2. เงื่อนไขในการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและใช้การตีความตามกฎหมายไทย

 3. คุณยอมรับว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับเงื่อนไขในการให้บริการ และ/หรือ การใช้บริการ Plugo จะได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฏหมายไทย

 4. คุณรับทราบและยอมรับว่า Plugo อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลา โดยการเผยแพร่เงื่อนไขในการให้บริการ ที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่บนแพลตฟอร์ม Plugo  และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณใช้บริการของ Plugo ครั้งต่อไปภายหลังวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขในการให้บริการแล้ว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ คุณสามารถยุติบริการของ Plugo ได้ภายใต้เงื่อนไขในการให้บริการเกี่ยวกับการยกเลิกและการสิ้นสุดการใช้บริการ 

 5. ภายใต้เงื่อนไขในการให้บริการ ข้อ 4.  Plugo อนุญาตให้คุณซื้อขายและใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายที่ได้ สินค้าที่จับต้องได้ หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ (ดิจิทัล) ผ่านบริการของ Plugo เฉพาะสินค้าที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายบริการ หรือ วัตถุ เช่น ที่ดิน อาคาร หรือ อสังหาริมทรัพย์

 6. คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และในการใช้บริการของ Plugo จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายของประเทศไทย และคุณรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการใช้บริการของ Plugo

 7. ผู้ใช้ รวมถึงเจ้าของบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะตัวการตัวแทนกับ Plugo แต่อย่างใด โดย Plugo ไม่ใช่ตัวแทนของเจ้าของบัญชี ทั้งไม่ได้ถือครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้า หรือ รายการสินค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่ในร้านค้าออนไลน์

 8. Plugo ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้แก่คุณในการเข้าถึงและใช้บริการของ Plugo ภายใต้เงื่อนไขในการให้บริการ ในส่วนเรื่องความเป็นเจ้าของเนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในบริการของ Plugo และแพลตฟอร์ม Plugo เป็นทรัพย์สินของ Plugo และ/หรือ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ Plugo การใช้หรือการเข้าถึงบริการของ Plugo แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Plugo และ/หรือ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ดัดแปลง ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของ Plugo หรือ แพลตฟอร์ม Plugo หรือเนื้อหาที่ Plugo เป็นเจ้าของ หาก Plugo ไม่มีการเขียนอย่างชัดแจ้งอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดไว้ คุณต้องได้รับความยินยอมจาก Plugo ก่อนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น

 9. บริการของ Plugo อนุญาตให้คุณสื่อสารกับลูกค้าของคุณผ่านบริการข้อความสั้น (SMS) (เช่น การส่งการแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อผ่าน SMS) (“บริการ SMS”) คุณจะใช้บริการ SMS ตามเงื่อนไขในการให้บริการ เท่านั้น

 10. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทางภาษี รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขายสินค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ที่ใช้บริการของ Plugo ตามกฎหมาย  

 11. หากข้อกำหนดใดๆ หรือส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการให้บริการนี้ มีส่วนใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ของส่วนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่เหลืออื่นๆ ในเงื่อนไขในการให้บริการ โดยในกรณีเช่นนั้นคู่สัญญาตกลงจะตีความว่าส่วนของเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ไม่มีอยู่ในเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo

 

สิ่งหรือกิจกรรมต้องห้าม

 1. สิ่งหรือกิจกรรมต่อไปนี้เป็นสิ่งหรือกิจกรรมต้องห้าม และไม่สามารถนำมาใช้ในทางใดๆ อันเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Plugo หรือ การให้บริการของ Plugo เป็นอันขาด Plugo จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อ คุณ เจ้าของบัญชี ลูกค้า ร้านค้าออนไลน์ และบุคคลภายนอก อันเป็นผลจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งหรือกิจกรรมต้องห้ามหรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมาย ซึ่งได้กระทำลงบนแพลตฟอร์ม Plugo หรือระหว่างการใช้บริการของ Plugo หรือการกระทำใดๆอันเกี่ยวข้องกับ Plugo

 • การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก: คุณไม่สามารถเสนอและ/หรือขายสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่หาประโยชน์ และ/หรือ ล่วงละเมิดเด็ก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพหรือภาพของการล่วงละเมิดเด็กหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือที่เปิดเผยเด็กในลักษณะทางเพศ

 • การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง การหมิ่นประมาท และการข่มขู่: คุณไม่สามารถเสนอ และ/หรือ ขายสินค้าหรือบริการ และ/หรือ โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่คุกคาม กลั่นแกล้ง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือ คุกคามบุคคลใดๆ

 • เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชัง: คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อส่งเสริม และ/หรือ ยอมรับความเกลียดชังหรือความรุนแรงต่อผู้คนตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ สภาพทางการแพทย์ สถานะทหารผ่านศึก หรือ รูปแบบอื่นๆ ของการเลือกปฏิบัติ คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กร แพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่: (1) ส่งเสริม และ/หรือ ยอมรับความเกลียดชังดังกล่าว และ/หรือ (2) ข่มขู่หรือปล่อยให้ความรุนแรงดำเนินต่อไป

 • กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: คุณไม่สามารถเสนอ และ/หรือ ขายสินค้าหรือบริการ และ/หรือ โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ขัดต่อ หรือ อำนวยความสะดวก หรือ ส่งเสริมกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณดำเนินการหรือดำเนินธุรกิจ

 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: คุณไม่สามารถเสนอ และ/หรือ ขายสินค้าหรือบริการ และ/หรือ อัปโหลด ส่งอีเมล  ส่งหรือจัดทำเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การขโมยหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และ (ii) การขายหรือเสนอสินค้าจำลอง สินค้าลอกเลียนแบบ และการทำซ้ำ ดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ รายการใดๆ ที่อาจละเมิด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ห้ามคุณใช้แพลตฟอร์ม Plugo หรือบริการของ Plugo ในลักษณะใดก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Plugo หรือ ของบุคคลอื่นใด

 • การกระทำที่เป็นอันตรายและหลอกลวง: คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อส่งมัลแวร์ และ/หรือ ฟิชชิ่ง คุณไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรืออัปโหลด และ/หรือ แจกจ่าย เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตราย และ/หรือแทรกแซงการทำงานในบริการของ Plugo หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Plugo หรือของผู้อื่น รวมไปถึงบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Plugo คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อการค้าที่หลอกลวง และ/หรือ กิจกรรมใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 • ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลความลับ และข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง: คุณไม่สามารถโพสต์ และ/หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หรือข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวที่เป็นความลับ หรือรหัสผ่าน เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจาก บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ผู้มีอำนาจอนุญาต และเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ชอบดวยกฎหมาย คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งควบคุมการประมวลผล การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

 • สินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามหรือจำกัดการขาย: คุณไม่สามารถเสนอ และ/หรือ ขายสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามหรือจำกัดการขาย และ/หรือ ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองความเหมาะสม ความปลอดภัย และสุขภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับการขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอาวุธมีคม อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน ยาเสพติด แอลกอฮอล์ เครื่องมือแพทย์และยา หรือ สารต้องห้าม ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ หน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่มีหนาที่ตามกฎหมาย ยาสูบ บุหรี่ และ/หรือ บุหรี่ไฟฟ้า การขายสิ่งมีชีวิต สินค้าเกษตรอินทรีย์ผิดกฎหมาย สารอันตราย เงินตรา พันธบัตร สกุลเงินดิจิตอล วัตถุหรือสื่อลามก กิจกรรมเติมเงินแบบ Open loop และการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ กิจกรรมทางการเงินและ/หรือการให้กู้ยืมแบบ P2P (Peer to Peer) กิจกรรมด้านตลาดเงินและตลาดทุน และสินค้าหรือบริการอื่นที่ต้องห้ามหรือถูกจำกัดการขายตามกฎหมาย

 • ห้ามมิให้คุณเสนอ และ/หรือ ขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบธุรกิจ "ชมรมผู้ซื้อ" กล่าวคือ ผู้ขายจะขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ หากผู้ซื้อซื้อร่วมกันในกลุ่มผู้ซื้อ

 • การทำร้ายตัวเอง: คุณไม่สามารถเสนอขาย และขายสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ส่งเสริมการทำร้ายตัวเอง

 • สแปม: คุณไม่สามารถใช้บริการของ Plugo เพื่อส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอื่น

 • องค์กรก่อการร้าย: คุณไม่สามารถเสนอสินค้าหรือบริการ หรือโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่บอกเป็นนัย หรือส่งเสริม รับรอง หรือ ให้ทุนสนับสนุน ความเกี่ยวของ หรือ การเป็นสมาชิกในองค์กรก่อการร้าย

 • กิจกรรมอื่นใดที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Plugo เมื่อ Plugo รับทราบหรือได้รับการร้องขอจากบุคคลใด Plugo อาจลบเนื้อหาที่ Plugo เห็นว่ามีลักษณะเป็นสิ่งหรือกิจกรรมต้องห้ามออกได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบริการของ Plugo ของคุณ หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามใดๆ ข้างต้น

 

สิทธิของ Plugo Thailand

 1. Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยุติบริการของ Plugo ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่บริการของ Plugo หรือคุณสมบัติบางอย่างในเวอร์ชันเบต้า ซึ่งอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเช่นเดียวกับเวอร์ชั่นสุดท้าย และ Plugo จะไม่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ Plugo ยังขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดคุณสมบัติบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Plugo ตามดุลยพินิจของ Plugo แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องรับผิด

 2. Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการของ Plugo แก่คุณและบุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดได้ตลอดเวลา

 3. Plugo ไม่มีข้อผูกพันหรือข้อจำกัดในการลบเนื้อหา ระงับหรือยกเลิกบัญชี หาก Plugo พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่าสินค้าหรือบริการใดๆ ที่นำเสนอหรือเนื้อหาที่อัปโหลดหรือโพสต์ไปยังร้านค้าออนไลน์ละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ หรือกฎหมาย 

 4. การใช้บัญชีในทางที่ผิดในรูปแบบใดๆ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือการขู่กรรโชก) ต่อลูกค้า พนักงาน สมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ของ Plugo จะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีทันที

 5. Plugo ไม่สามารถคัดกรองเนื้อหาล่วงหน้าได้ และในกรณีนี้ Plugo มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการของ Plugo รวมถึงในร้านค้าออนไลน์

 6. Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการของ Plugo แก่คู่แข่งของคุณ และ Plugo ไม่สัญญาว่าจะมีการปฏิบัติเป็นพิเศษเฉพาะในกลุ่มตลาด หรือ กลุ่มธุรกิจใดๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าพนักงานของ Plugo อาจเป็นลูกค้า/เจ้าของร้านค้าออนไลน์ และพวกเขาอาจแข่งขันกับคุณ ในกรณีนี้ พวกเขายังคงอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Plugo ในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้บริการของ Plugo

 7. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของบัญชี  Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อกำหนดหรือยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และการใชบริการบริการของ Plugo รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใช้ลงทะเบียนกับ Plugo หรือเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 8. Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของบัญชี และในการโอนบัญชีไปยังเจ้าของโดยชอบธรรม หาก Plugo ไม่สามารถระบุเจ้าของบัญชีโดยชอบธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายและสิทธิในการเยียวยา Plugo มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวจนกว่าจะมีการระงับข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายในข้อพิพาทนั้น

 9. Plugo มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ล็อค หรือแก้ไขการเข้าถึง (หรือควบคุม) บัญชีหรือบริการของ Plugo ใด ๆ (รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกหรือโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน) หรือลบหรือบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (ตามที่กำหนดโดย Plugo โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้: (1) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่ทำโดย Plugo ในการเสนอหรือให้บริการของ Plugo ใดๆ (รวมถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมน ) ( 2) เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และความเสถียรของ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำโดยผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน (3) เพื่อช่วยเหลือความพยายามในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิดของเรา (4) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือการตัดสินต่อ Plugo หรือคุณ และ/หรือชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ของคุณ และกฎหมายและข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ (5) เพื่อให้เป็นไปตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการร้องขอหมายศาล (6) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทใด ๆ (7) เพื่อปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายใดๆ จากการดำเนินการหรือการข่มขู่การดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือการขู่ว่าจะดำเนินคดีในท้ายที่สุดจะได้รับการพิจารณาว่าสมควรหรือไม่มีมูลความจริง (8) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาต่อ Plugo หรือผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือความเสียหายใด ๆ ต่อธุรกิจ การดำเนินงาน ชื่อเสียง ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ Plugo รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่คุณฟ้องหรือขู่ว่าจะฟ้องร้อง Plugo (9) ที่เกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่ง การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ชื่อโดเมน หรือเนื้อหาของคุณในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการร้องเรียนใด ๆ ที่คุณได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใด ๆ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Plugo นี้ หรือข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 10. Plugo ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินแก่คุณในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจโดยง่าย

ความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด

 1. Plugo มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีเสมอและสร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัย มั่นคง และทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือการเข้าถึงบริการของ Plugo จะสามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ข้อมูลและข้อมูลบนเว็บไซต์ Plugo อาจไม่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ หรือ โดยทันที

 2. คุณยอมรับว่าคุณใช้บริการของ Plugo ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง บริการของ Plugo มอบให้แก่คุณตามสภาพ และตามที่มี โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย

 3. คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Plugo จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยเหตุใดเป็นพิเศษ หรือ ที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียในรูปแบบของการขาดผลกำไร ชื่อเสียง ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของ Plugo ได้

 4. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต Plugo จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Plugo บริการของ Plugo หรือเงื่อนไขในการให้บริการ รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และคุ้มครอง Plugo และผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์หรือหุ้นส่วนอื่น ๆ และพนักงาน (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) จากและต่อการเรียกร้อง การกระทำใดๆ การดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความสูญเสีย การระงับข้อพิพาท บทลงโทษ ค่าปรับ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท) ที่กำหนดให้กับฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) ธุรกรรมใดๆ ที่ทำผ่านบริการของ Plugo หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (2) การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการให้บริการนี้หรือนโยบายหรือแนวทางใดๆ ที่อ้างถึง (3) การใช้งานหรือการใช้บริการของ Plugo ในทางที่ผิด (4) การที่คุณละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (5) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลด

 5. Plugo ไม่สามารถรับประกันว่าบริการของ Plugo จะไม่หยุดชะงัก ตรงทันเวลา มีความปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

 6. Plugo ไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการของ Plugo จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้

 7. Plugo ไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นใดที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการของ Plugo จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือ ข้อผิดพลาดใดๆ ในบริการของ Plugo จะได้รับการแก้ไข

 8. Plugo จะไม่รับผิดชอบหากคุณละเมิดกฎหมาย ละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Plugo จะไม่รับผิดชอบแทนคุณหรือร่วมกับคุณในการเยียวยาทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา

 9. Plugo ไม่รับประกันว่า แพลตฟอร์ม Plugo หรือ การให้บริการของ Plugo นั้นปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์  ซอฟต์แวร์ หรือ รหัสคอมพิวเตอร์ที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย ทำให้เกิดการทำลาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน กลุ่มคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือมาโครทางคอมพิวเตอร์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้องในทางเทคนิค และในการให้บริการ

 10. 6.10.คุณทราบและยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใดๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางแพลตฟอร์ม Plugo อาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือ อาจถูกเปิดเผยโดย Plugo หรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ Plugo ให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นคุณหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากคุณ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

 11. 6.11.ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต Plugo จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ได้รับอันตรายจากร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผิดกฎหมายโดยร้านค้าออนไลน์ ข้อบกพร่องหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยร้านค้าออนไลน์ ข้อผิดพลาดโดยร้านค้าออนไลน์ในการใช้บริการของ Plugo หรือการฉ้อโกงที่ร้านค้าออนไลน์กระทำต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามหรือในทางกลับกัน

 12. Plugo จะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องต่อไปนี้:

  1. เนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมายใดๆ ที่ผู้ใช้อัปโหลด หรือละเมิดหรือลอกเลียนแบบสินค้าหรือบริการที่ขายหรือนำเสนอผ่านบริการของ Plugo
   • สินค้าที่ซื้อกลายเป็นของปลอม มีตำหนิ เสียหาย หรือไม่ตรงกับคำอธิบายที่ระบุไว้ในร้านค้าออนไลน์

   • กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินต่อร้านค้าออนไลน์สำหรับสินค้าที่ซื้อ

   • ลูกค้าขอคืนเงินเนื่องจากสินค้าที่ซื้อเป็นของปลอม มีตำหนิ เสียหาย หรือไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการคืนเงินและสินค้ากับลูกค้า

   • ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์เนื่องจากปัญหาหรือข้อผิดพลาดจากผู้ขนส่งสินค้า หรือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

   • ธุรกรรมการขายและการซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์

   • นโยบายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าระหว่างร้านค้าออนไลน์และลูกค้า

 13. Plugo จะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการระงับและแก้ไขข้อพิพาททั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงานรัฐ และศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี ระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ และคุณสัญญาและยอมรับว่าคุณจะไม่ฟ้องร้องหรือดำเนินการเรียกร้องใด ๆ (ทั้งทางแพ่งและทางอาญา) ต่อ Plugo ในปัญหาใดๆ

 14. Plugo ให้ความพยายามอย่างดีที่สุดเสมอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์ม Plugo การคัดกรองบัญชี การตรวจสอบและติดตามเนื้อหา แต่สิ่งนี้ไม่ได้ยกเว้นภาระผูกพันของคุณในการใช้หลักการระมัดระวังของคุณตามสมควรในการโต้ตอบและการทำธุรกรรมในร้านค้าออนไลน์ที่ใช้บริการของ Plugo

 15. Plugo จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 7 ของเงื่อนไขในการให้บริการ) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดหรือการไม่สามารถใช้บริการของบุคคลที่สามได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบุคคลที่สาม

 

ความร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบริการของ Plugo นั้น Plugo ได้อำนวยความสะดวกให้กับคุณในการใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณ ("ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม") ที่ให้บริการที่จำเป็น ("บริการของบุคคลที่สาม") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการระบบการชำระเงิน บริการเครือข่ายการชำระเงิน บริการชำระเงินแทน บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการขนส่งสินค้า และบริการระบบจัดส่งสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างร้านค้าออนไลน์และลูกค้า

 2. โดยการที่คุณใช้บริการแพลตฟอร์ม Plugo นั้น คุณได้ตกลงยืนยันที่จะใช้บริการของบุคคลที่สามแล้ว คุณรับทราบว่า Plugo อาจมีการเก็บรวมรวม และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยคำนึงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Plugo

 3. คุณเข้าใจและยอมรับว่าการที่คุณใช้บริการของบุคคลที่สามจะเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และคุณได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 4. Plugo พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความร่วมมือที่ดีที่สุดกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุด แต่ Plugo ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการของบุคคลที่สามจะสามารถใช้งานได้และเข้าถึงได้เสมอทุกช่วงเวลา ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการของบุคคลที่สาม คุณสามารถติดต่อ Plugo ได้ที่: support-th@plugo.co หรือทางหมายเลข +66-810-949-979 และเราจะตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณทันทีภายในเวลาอันสมควรหลังจากที่ได้รับรายงานปัญหาดังกล่าว

 5. ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาของผู้ใช้

  1. ในการส่งเนื้อหาใดๆ ไปยังบริการของ Plugo คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ และ/หรือ ได้รับการอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นในการส่งเนื้อหาดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณแสดงหรือมอบให้ในหรือผ่านทางบริการของ Plugo ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเนื้อหาใดๆ

  2. คุณตกลงอนุญาตให้ Plugo และ/หรือ ผู้รับช่วงสิทธิของ Plugo ให้ใช้สิทธิอย่างไม่เด็ดขาดในเนื้อหาโดยไม่มีระยะเวลา เพิกถอนไม่ได้ และไม่เสียค่าตอบแทน แก่ Plugo และสามารถอนุญาตช่วงและโอนสิทธิดังกล่าวได้ เพื่อใช้ คัดลอก ทำซ้ำจัดเก็บ แจกจ่าย เผยแพร่ ส่ง ดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะและส่งเนื้อหาของคุณต่อสาธารณะผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการของ Plugo ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการทำการตลาดบริการของ Plugo โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต นอกจากนี้คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม (Moral rights) ใดๆ คุณเข้าใจว่าการส่งเนื้อหาของคุณอาจถูกส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค คุณรับทราบว่า Plugo อาจใช้ชื่อ แบรนด์ และเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อทำการตลาดบริการของ Plugo โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

  3. คุณยอมรับว่าด้วยการทำให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณเข้าถึงได้แบบสาธารณะ คุณอนุญาตให้บุคคลอื่นดูเนื้อหาที่คุณแสดงต่อสาธารณะในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  4. หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) (เจ้าของ IPR และตัวแทน IPR รวมกันเรียกว่า "ผู้ให้ข้อมูล") และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณถูกละเมิด โปรดแจ้งให้เราทราบทางที่อยู่อีเมลที่ support-th@plugo.co และจัดเตรียมเอกสารด้านล่างเพื่อยืนยันการร้องเรียนสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราในการประมวลผลข้อมูลที่ให้ไว้ และเราจะตอบกลับการร้องเรียนของคุณทันทีที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

 • หลักฐานแสดงสถานะบุคคลและการระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ IPR และ/หรือ หลักฐานแสดงการมอบอำนาจที่มีลายเซ็นหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR และ/หรือ ตัวแทน IPR 

 • คำอธิบายประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและหลักฐานการเป็นเจ้าของสิทธิ

 • คำอธิบายลักษณะของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาพร้อมข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบการร้องเรียนได้

 • URL หรือลิงก์ของหน้าเว็บที่มีการละเมิดที่ถูกกล่าวหา ที่เฉพาะเจาะจง

 • ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของผู้ให้ข้อมูล

 • คำแถลงยืนยันจากผู้ให้ข้อมูลว่าการร้องเรียนถูกส่งมาโดยสุจริต และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ผู้ให้ข้อมูลระบุนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ IPR ตามกฎหมาย

 • คำแถลงรับรองจากผู้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลในการแจ้ง ข้อความ และเอกสารที่นำส่งประกอบการแจ้งทั้งหมดนั้นถูกต้องแท้จริง และผู้ให้ข้อมูลยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Plugo สำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่ Plugo อาจประสบอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลให้ไว้ และหากผู้แจ้งเป็นตัวแทน IPR ในคำแถลงรับรองนี้ ให้รับรองว่าผู้แจ้งมีสิทธิหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ IPR ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเพิ่มเติมด้วย

 

บัญชีผู้ใช้และบัญชีพรีเมี่ยม

 1. บัญชีพรีเมี่ยม หมายถึง บัญชี 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. บัญชีเบสิค 2. บัญชีบิสเนส 3. บัญชีเอ็นเตอร์ไพรส์

 2. บัญชีเบสิค หมายถึง บัญชีซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่างๆที่บัญชีทั่วไป (บัญชีฟรี) ไม่มี เช่น การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือ Google Analytics และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า www.plugo.co/pricing

 3. บัญชีบิสเนส หมายถึง บัญชีซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้น ที่บัญชีทั่วไป (บัญชีฟรี) และบัญชีเบสิค ไม่มี เช่น โดเมนฟรี ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale บริการ Tech Support 24 ชั่วโมง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า www.plugo.co/pricing

 4. บัญชีเอ็นเตอร์ไพรส์ หมายถึง บัญชีซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะพิเศษที่หลากหลายและครบถ้วนยิ่งขึ้น ที่บัญชีทั่วไป (บัญชีฟรี) บัญชีเบสิคและบัญชีบิสเนสไม่มี เช่น จำนวนสินค้าหรือบริการที่สามารถขายได้แบบไม่จำกัดจำนวน จำนวนสถานที่โกดังเก็บสินค้ามากถึง 5 สถานที่ ผู้จัดการบัญชีโดยเฉพาะ บัญชีธนาคารส่วนตัว และอัตราธุรกรรม (Transaction Fees) น้อยถึง 1.9% และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า www.plugo.co/pricing

 5. ทาง Plugo ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือคุณลักษณะของบัญชีพรีเมี่ยมแต่ละประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 6. คุณสามารถลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีพรีเมียมได้ ซึ่งเป็นฟีเจอร์แบบชำระเงินที่ช่วยให้คุณได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่มีไว้สำหรับผู้ใช้บัญชีพรีเมียมเท่านั้น และไม่มีให้บริการสำหรับเจ้าของบัญชีทั่วไป (บัญชีฟรี) รวมถึง: (1) สิ่งอำนวยความสะดวกของโดเมน; (2) สิ่งอำนวยความสะดวกในการโฆษณาบน Facebook, Google และ TikTok (โซเชียลมีเดีย) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า www.plugo.co/pricing

 7. สถานะ สัญลักษณ์ โลโก้ ชื่อ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพรีเมียมอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Plugo โดยสมบูรณ์ และ Plugo เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการใช้งานสถานะ สัญลักษณ์ โลโก้ ชื่อ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพรีเมียมดังกล่าว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เลียนแบบหรือใช้สิ่งเหล่านี้ในชื่อร้านค้า คำอธิบายร้านค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Plugo 

 8. ในการใช้คุณสมบัติการโฆษณาโดเมนและโซเชียลมีเดีย คุณเข้าใจและยอมรับว่าทุกกิจกรรมและโฆษณาที่คุณอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม Plugo หรือที่อื่น ๆ นอกเหนือจากแพลตฟอร์ม Plugo ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคุณ 

 9. เจ้าของบัญชีพรีเมียมแต่ละรายจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบของชื่อโดเมน ซึ่งเจ้าของบัญชีสามารถเลือกได้ การเปลี่ยนชื่อโดเมนจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาของโดเมนใหม่

 10. ระยะเวลาการสมัครโดเมนคือหนึ่งปี และคุณสามารถขยายระยะเวลาการสมัครโดเมนของคุณได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 11. Plugo มีอำนาจในการปิด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีพรีเมียม ในกรณีที่มีข้อสงสัยและ/หรือกิจกรรมของคุณละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายและ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการ ดังนั้น คุณเข้าใจและยอมรับว่าการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Plugo ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การสูญเสียคะแนน Plugo (2) การสูญเสียบัญชีพรีเมียมโดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 

การชำระเงินบัญชีพรีเมี่ยม

 1. คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้บัญชีพรีเมียมและคุณสมบัติบางอย่าง (“ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก”) รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรมภายใต้บัญชีของคุณ (“ค่าธรรมเนียมการจัดการ”) และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เช่น ธีมหรือชื่อโดเมน (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ รวมกันเรียกว่า “ค่าธรรมเนียม”

 2. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Plugo สามารถชำระได้โดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีอยู่หรือใช้ “PlugoCoins” “PlugoCoins” สามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์ม Plugo หรือได้รับจากการทำกิจกรรมที่ระบุบนแพลตฟอร์ม Plugo โยมีรายละเอียดตามข้อ 15 ของเงื่อนไขในการให้บริการ

 3. คุณมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตามประเภทบัญชีและตามอัตราที่คุณเลือกไว้

 4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะต้องชำระล่วงหน้าและจะถูกเรียกเก็บเงินภายใน 31 (สามสิบเอ็ด) วัน (“วันที่เรียกเก็บเงิน”) ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Plugo คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินสำหรับค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมดที่ไม่เคยถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ ค่าใช้จ่ายจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะส่งไปยังเจ้าของบัญชีผ่านอีเมลของเจ้าของบัญชีที่ให้ไว้ นอกจากนี้ ใบแจ้งหนี้จะปรากฏบนหน้า PlugoStore ของคุณ

 5. หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมหลังจากวันที่เรียกเก็บเงิน เราจะเพิกถอนการเข้าถึงบัญชีพรีเมียม และ/หรือ คุณลักษณะต่างๆ ของบัญชีพรีเมียมของคุณ บัญชี และ/หรือคุณลักษณะของบัญชีพรีเมียมของคุณจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อคุณชำระค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีพรีเมี่ยมของคุณได้ในช่วงระยะเวลาที่ถูกระงับ แต่คุณยังคงสามารถเข้าถึงบัญชีปกติของคุณได้ 

 6. หลังจากซื้อชื่อโดเมนผ่าน Plugo การจดทะเบียนโดเมนจะมีอายุเพียง 1 (หนึ่ง) ปีเท่านั้น คุณรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการต่ออายุความเป็นเจ้าของโดเมน

 7. ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีพรีเมียมซึ่งเกิดจากการใช้บริการของ Plugo และการซื้อและการขายผ่านบริการของ Plugo จะต้องรับผิดชอบโดยแต่ละฝ่ายตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

 8. หากบัญชีของคุณซึ่งเป็นบัญชีพรีเมียมถูกยกเลิกอันเป็นผลมาจากการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการของ Plugo Plugo จะไม่คืนเงินสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมังกล่าวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

 

บริการระบบการชำระเงิน

 1. บริการระบบการชำระเงินเป็นคุณสมบัติมาตรฐานที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในแพลตฟอร์ม Plugo สำหรับบัญชีทุกประเภท ทั้งบัญชีปกติและบัญชีพรีเมียม ("บริการการชำระเงิน") บริการการชำระเงินนี้จะทำให้ร้านค้าออนไลน์สามารถเสนอวิธีการชำระเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้า เช่น การโอนเงินผ่าน QR Promptpay การโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) บัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการเงินอิเลกทรอนิกส์ และบริการการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ  

 2. ในการให้บริการการชำระเงินนั้น Plugo จะอำนวยความสะดวกแก่คุณในการเชื่อมโยงบริการกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 7 ของเงื่อนไขในการให้บริการ) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการการชำระเงินในกรณีนี้คือ Xendit (https://www.xendit.co/en/) คุณสามารถเข้าถึงข้อกำหนดการใช้งานของ Xendit ได้ที่: https://help.xendit.co/hc/en-us และ Xendit อาจให้บริการการชำระเงินโดยให้ร้านค้าออนไลน์มีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นในชื่อของร้านค้าออนไลน์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับเงินที่ชำระธุรกรรม

 3. วิธีการทำงานของบริการการชำระเงินมีดังนี้:​

  1. ลูกค้าชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่งที่กล่าวถึงในส่วนที่ 11 ข้อที่ 11.1

  2. ระบบจะเชื่อมโยงท่านไปสู่บริการของ Xendit เพื่อให้คุณดำเนินการชำระเงินต่อในวิธีชำระเงินที่คุณเลือก

  3. เจ้าของบัญชีร้านค้าออนไลน์สามารถย้ายเงินที่ชำระในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าออนไลน์เพื่อโอนไปยังบัญชีธนาคารที่เจ้าของบัญชีได้ลงทะเบียนกับ Plugo

 4. สำหรับการใช้บริการการชำระเงินแต่ละครั้ง ทั้งลูกค้าและร้านค้าออนไลน์จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการโดยมีอัตราดังต่อไปนี้:

วิธีการชำระเงิน
ลูกค้า
ร้านค้าออนไลน์
Akulaku
1% dari nilai transaksi**
1,9–5%* dari nilai transaksi**
Transfer bank (ATM, m-banking, internet banking)
Rp0
1,9–5%* dari nilai transaksi**
Alfamart
Rp2.500
1,9–5%* dari nilai transaksi**
ShopeePay
1% dari nilai transaksi**
2–5%* dari nilai transaksi**
OVO
1% dari nilai transaksi**
1,9–5%* dari nilai transaksi**
Kartu kredit dan debit
1,5% dari nilai transaksi**
2,5–5%* dari nilai transaksi**

*ค่าธรรมเนียมการจัดการร้านค้าออนไลน์จะคำนวณจากมูลค่าธุรกรรม ค่าเปอร์เซ็นต์อาจแตกต่างกันไปตามวันที่ร้านค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับ Plugo และแผนการสมัครสมาชิกที่เลือกโดยร้านค้าออนไลน์

**มูลค่ารายการคือราคาสินค้าที่รวมค่าจัดส่งแล้ว

บริการระบบจัดส่ง

 1. บริการระบบการจัดส่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานที่ให้บริการโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์ม Plugo สำหรับบัญชีทุกประเภท ทั้งบัญชีปกติและบัญชีพรีเมียม ("บริการจัดส่ง") บริการจัดส่งนี้จะทำให้ร้านค้าออนไลน์สามารถให้ลูกค้าเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าได้หลากหลาย

 2. ในการบริการจัดส่งนั้น Plugo จะอำนวยความสะดวกแก่คุณในการเชื่อมโยงบริการกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 7 ของข้อกำหนดบริการของเงื่อนไขในการให้บริการ) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งที่เชื่อถือได้ กล่าวคือ:

 • ไปรษณีย์ไทย

 • NinjaVan

 • Kerry Express

            (แต่ละแห่งเรียกว่า “บริการจัดส่ง”) 

             ทั้งนี้ Plugo อาจกำหนดบริการจัดส่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตได้ตามสมควร

   3. สำหรับกิจกรรมการจัดส่งแต่ละรายการโดยบริการจัดส่ง ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่ง ("ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง") ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายโดยอัตโนมัติ 

   4. Plugo จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดจากคุณ หรือข้อผิดพลาดใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับบริการจัดส่งสินค้าที่คุณต้องรับผิด

Plugo ADs

 1. Plugo ADs คือบริการระบบการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์ม Plugo สำหรับบัญชีทุกประเภท ทั้งบัญชีปกติและบัญชีพรีเมียมที่ประสงค์จะใช้บริการ โซเชียลมีเดียที่ร้านค้าออนไลน์สามารถโฆษณาได้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Instagram, Google, TikTok (“ผู้ให้บริการโฆษณา”)

 2. คุณสามารถเลือกสื่อโฆษณาที่คุณประสงค์จะโฆษณาได้ และสามารถเลือกระยะเวลาและแพ็คเกจการโฆษณาได้ตามที่คุณต้องการ

 3. คุณสามารถซื้อบริการ Plugo ADs ได้โดยใช้ PlugoCoins หรือ PlugoPoints โดยระบบจะหักจำนวนที่ต้องจ่ายจาก PlugoCoins ก่อน หากในบัญชีมี PlugoCoins ไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องชำระ ระบบจะหักจาก PlugoPoints เป็นลำดับถัดไป

 4. คุณตกลงรับทราบและยืนยันว่าได้ทำความเข้าใจข้อบังคับและเงื่อนไขการลงโฆษณาและนโยบายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการโฆษณาแต่ละรายโดยครบถ้วน และทราบว่าทาง Plugo ไม่มีอำนาจใดๆ ต่อการตัดสินใดๆ ต่อโฆษณาหรือข้อผิดพลาดจากทางบริษัทผู้ให้บริการโฆษณา Plugo ไม่รับผิดต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากฝั่งผู้ให้บริการโฆษณานอกจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินจากผู้ให้บริการโฆษณาเป็นที่สิ้นสุด

 5. Plugo อาจมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบ (Monitoring Tools) เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามกิจกรรมของเว็บไซต์และวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา ตัวอย่างข้อมูลตรวจสอบได้แก่ Facebook Pixels, Google Analytics, TikTok Pixel หรือ Google Ads.

 6. นโยบายการคืนเงินจากการใช้บริการ Plugo Ads

  1. หากสื่อโฆษณาของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการโฆษณาระหว่างขั้นตอนตรวจสอบสื่อโฆษณา Plugo จะคืนงบการโฆษณารวมถึงค่าบริการต่างๆ ทั้งหมดให้คุณภายในเวลาอันสมควร

  2. หากสื่อโฆษณาของคุณถูกปฏิเสธระหว่างระยะเวลาการโฆษณา Plugo จะคืนงบการโฆษณาที่คงเหลือ แต่ไม่รวมถึงค่าบริการต่างๆ ภายในเวลาอันสมควรนับจากวันที่สื่อโฆษณาถูกปฏิเสธ 

  3. หากสื่อโฆษณาของคุณถูกหยุดชั่วคราวและไม่มีการโฆษณาต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาโฆษณาตามแพ็คเกจที่คุณเลือก Plugo จะคืนงบการโฆษณาที่คงเหลือแต่ไม่รวมถึงค่าบริการต่างๆ ภายในเวลาอันสมควรนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาโฆษณา 

  4. หากสื่อโฆษณาของคุณถูกระงับหรือยกเลิกก่อนครบกำหนดระยะเวลาโฆษณา Plugo จะคืนงบการโฆษณาที่คงเหลือแต่ไม่รวมถึงค่าบริการต่างๆ ภายในเวลาอันสมควรนับจากวันที่สื่อโฆษณาถูกระงับหรือยกเลิก 

 

Plugo Sync

 1. Plugo Sync เป็นบริการบริหารคำสั่งซื้อและสินค้าจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์ม Plugo 

 2. Plugo Sync เป็นบริการแยกจาก Plugo Store โดยสิ้นเชิง

 3. Plugo Sync สามารถบริหารคำสั่งซื้อได้จาก Shopee, Lazada, TikTok, Plugo Store โดยช่องทางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 4. คุณตกลงและยอมรับว่าจะใช้บริการ Plugo Sync เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเองและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ใช้บริการ Plugo Sync ไปในทางใดที่เป็นการละเมิดสิทธิใดๆของ Plugo หรือบุคคลภายนอก

 5. คุณตกลงและยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันในการใช้บริการของ Plugo และหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะทำการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด Plugo จะไม่รับผิดใดๆหากข้อมูลที่คุณได้ให้ Plugo เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่เป็นปัจจุบัน อันเป็นผลจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากคุณ

 6. คุณตกลงและยอมรับว่าทาง Plugo อาจมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ในการให้บริการของ Plugo และอาจมีการมอบหมายให้ลูกจ้าง บุคลากร หรือบุคคลอื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Plugo ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

 7. Plugo ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลได้ทั้งหมด ด้วยบริการ Plugo Sync ซึ่งเป็นบริการอำนวยความสะดวกเท่านั้น การให้ข้อมูลทั้งหมดเข้ามาในระบบซอฟต์แวร์เป็นสิทธิและความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวของคุณ โดย Plugo Sync ดำเนินการเพียงการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณเป็นผู้กรอกและนำส่งเข้ามาใน Plugo Sync เท่านั้น Plugo จึงสามารถอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดที่คุณ นำเข้ามาในระบบเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลที่มีอยู่จริงของคุณได้ 

 8. Plugo ไม่อาจรับประกันความแม่นยำในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี อาจทำให้การให้บริการของ Plugo อยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางส่วน เช่น Browser version หรือข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้ให้ บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการทำให้ซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกับ ทุกอุปกรณ์ แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีบางส่วน การให้บริการบางส่วน ทั้งนี้ Plugo ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเว็บไซต์ Plugo หรือเว็บไซต์อื่นๆที่บริหารโดย Plugo โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดของ Plugo และ Plugo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุด วิสัย หรือการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเว็บไซต์ Plugo หรือเว็บไซต์อื่นๆที่บริหารโดย Plugo จากเหตุดังกล่าว

 

 1. Plugo Coins

  1. PlugoCoins เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนในแพลตฟอร์ม Plugo และเจ้าของบัญชีสามารถใช้เพื่อทำธุรกรรมในแอปแพลตฟอร์ม Plugo เท่านั้น

  2. PlugoCoins ถูกกำหนดมูลค่ากับสกุลเงินบาทไทย โดยมีอัตราการซื้อขายกับเงินบาทดังนี้ เงินบาท 1 บาท สามารถซื้อ PlugoCoins ได้ 100 PlugoCoins โดยอัตราการซื้อขายกับเงินบาทเป็นอัตราคงที่ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการและการเผยแพร่อัตราการซื้อขายใหม่ทางแพลตฟอร์ม Plugo 

  3. เจ้าของบัญชีสามารถรับ PlugoCoins ได้โดยการซื้อโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม Plugo ในราคาและวิธีการตามที่ระบุไว้ในเมนูที่ให้ไว้ เช่น ตั้งค่าร้านค้าออนไลน์เสร็จสิ้นเมื่อเข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

  4. PlugoCoins สามารถนำมาซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในแพลตฟอร์ม Plugo ได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้รวมถึงสินค้า/บริการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ Plugo อาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

   1. ค่าบริการจัดส่งสินค้า 

   2. บริการส่งข้อความแจ้งเตือนทาง SMS, WhatsApp, Line หรือทางช่องทางอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย

   3. แพ็คเกจการโฆษณาในบริการ Plugo ADs 

   4. สิทธิในการเข้าถึง หรือ เป็นเจ้าของโดเมน

  5. Plugo มีอำนาจเด็ดขาดในการกำหนดจำนวน PlugoCoins สำหรับเจ้าของบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในเจ้าของบัญชีแต่ละคน ขึ้นอยู่กับวิธีที่เจ้าของบัญชีได้รับ PlugoCoins (ภาษีมูลค่าเพิ่มจะนำไปใช้กับการซื้อ PlugoCoins)

  6. PlugoCoins แต่ละอันจะถูกฝากเข้าบัญชีที่กำหนดโดยตรง และไม่สามารถโอนหรือถอนออกได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

  7. PlugoCoins อาจมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ และอาจมีวันหมดอายุ โดยหากมีวันหมดอายุ Plugo จะระบุวันหมดอายุไว้ให้คุณสามารถตรวจสอบได้ 

  8. เจ้าของบัญชีที่ไม่เข้าถึงบัญชีของตนเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปีติดต่อกันและไม่มีการทำธุรกรรมโดยใช้ PlugoCoins Plugo จะถือว่าบัญชีไม่ได้ใช้งาน ดังนั้น จำนวน PlugoCoins ที่เหลืออยู่ในบัญชีจะถูกปรับเป็นศูนย์

  9. PlugoCoins ของคุณจะถูกริบ หากบัญชี Plugo ของคุณถูกปิดอย่างถาวร

  10. เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอน ระงับ ยกเลิก และ/หรือ จำกัดการใช้ PlugoCoins ของคุณ จากเงื่อนไขหนึ่งข้อหรือมากกว่าดังต่อไปนี้

 • ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ PlugoCoins ถูกยกเลิก

 • มีข้อผิดพลาดของระบบ หรือ การคำนวณทางฝั่ง Plugo ซึ่งทำให้คุณได้รับ PlugoCoins ที่คุณไม่ควรได้รับ

 • เราจำเป็นต้องถอน ระงับ ยกเลิกการให้สิทธิ์ และ/หรือจำกัดการใช้ PlugoCoins ของคุณโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

  1. เงื่อนไขในการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับ PlugoCoins นี้ใช้กับเจ้าของบัญชีทุกคน ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม Plugo ก่อนหรือหลังการดำเนินการตามเงื่อนไขในการให้บริการนี้ก็ตาม

  2. หากยอดคงเหลือของ PlugoCoins ติดลบในทันที บัญชีของคุณจะถูกบล็อกชั่วคราวจนกว่าเจ้าของบัญชีจะเติม PlugoCoins

  3. หากภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากการบล็อกชั่วคราว คุณไม่มีการเติม PlugoCoins เพื่อชำระ PlugoCoins คงค้าง Plugo จะปิดการใช้งานบัญชี หากต้องการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง คุณจะต้องมีการเติม PlugoCoins ใหม่ เจ้าของบัญชีสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Plugo ได้ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: support-th@plugo.co

  4. PlugoCoins นั้นจะถูกเชื่อมโยงและใช้งานกับบัญชีเพียงบัญชีเดียว และไม่สามารถโอน หรือ แลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 1. Plugo Points 

  1. Plugo Points คือคะแนนสะสมที่มอบให้กับเจ้าของบัญชี Plugo Points สามารถใช้ได้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Plugo และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุโดย Plugo เท่านั้น

  2. Plugo Points ถูกกำหนดมูลค่ากับสกุลเงินบาทไทยโดยมีค่า 100 คะแนนเท่ากับ 1 บาท 

  3. Plugo Points สามารถนำมาซื้อหรือแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในแพลตฟอร์ม Plugo ได้เช่นเดียวกับ PlugoCoins

  4. เจ้าของบัญชีสามารถรับคะแนน Plugo โดยการมอบให้โดยตรงโดย Plugo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมส่งเสริมการขายบางรายการ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Plugo แต่เพียงผู้เดียว จำนวนคะแนน Plugo ที่มอบให้กับเจ้าของบัญชีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโปรแกรมส่งเสริมการขายที่บังคับใช้

  5. Plugo มีอำนาจเด็ดขาดในการกำหนดจำนวน Plugo Points สำหรับเจ้าของบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในเจ้าของบัญชีแต่ละคน ขึ้นอยู่กับวิธีที่เจ้าของบัญชีได้รับ Plugo Points

  6. Plugo Points แต่ละแต้มจะถูกฝากเข้าบัญชีที่กำหนดโดยตรง และไม่สามารถโอนหรือถอนออกได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  7. Plugo Point แต่ละคะแนนมีอายุการใช้งานและจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับคะแนน Plugo Point โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่คะแนน Plugo มอบให้กับเจ้าของบัญชี

  8.  Plugo มีสิทธิ์ปรับ Plugo Points ของเจ้าของบัญชีให้เป็นศูนย์ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของ Plugo Points ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เจ้าของบัญชีจะระบุว่าได้รับ Plugo Points ผ่านการกระทำที่ละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

 • มีข้อผิดพลาด/ข้อผิดพลาดในระบบ Plugo และ/หรือพันธมิตร Plugo ที่สามารถพิสูจน์ได้

  1. Plugo Points จะถูกริบหากบัญชี Plugo ของคุณถูกปิดอย่างถาวร

  2. เรามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอน หัก และ/หรือยกเลิกรางวัลของคุณ และ/หรือจำกัดการใช้คะแนน Plugo ของคุณ เนื่องจากเงื่อนไขหนึ่งข้อหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

 • ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนน Plugo Points จะถูกยกเลิก

 • ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนน Plugo Points ถูกระบุว่าเป็นการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง การกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • มีข้อผิดพลาดของระบบ/การคำนวณทางฝั่ง Plugo ซึ่งทำให้คุณได้รับ Plugo Points ที่คุณไม่ควรได้รับ

 • เราจำเป็นต้องถอน ระงับ ยกเลิกรางวัล และ/หรือจำกัดการใช้คะแนน Plugo ของคุณโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงาน

 

  1. เงื่อนไขในการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับ Plugo Points ใช้กับเจ้าของบัญชีทุกคน ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม Plugo ก่อนหรือหลังการดำเนินการตามเงื่อนไขในการให้บริการนี้

 

  1. คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์ Plugo ในการบูรณาการและ/หรือโอนการให้บริการ Plugo Points ไปยังบุคคลที่สามที่ร่วมมือกับ Plugo โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การทำธุรกรรมง่ายขึ้นสำหรับคุณ คุณเข้าใจ ตกลง และอนุญาตให้ Plugo ดำเนินการตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับ Plugo Points ในบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรวมข้อมูล บัญชี เงินทุน และ/หรือข้อมูลเจ้าของบัญชีกับบุคคลที่สาม 

 

 1. การยกเลิกและการสิ้นสุด

  1. คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณหรือยุติข้อตกลงข้อกำหนดในการให้บริการ (“การยุติบริการ”) ได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเราที่ support@plugo.co และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลตอบกลับของเรา

  2. ทันทีหลังจากการยุติบริการ ไม่ว่าจะโดย Plugo หรือโดยคุณ จะมีการดำเนินการดังนี้:

 • Plugo จะหยุดให้บริการแก่คุณและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป

 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขในการให้บริการ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนค่าธรรมเนียม (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 การชำระเงินบัญชีพรีเมียม) ไม่ว่าจะตามสัดส่วนหรืออย่างอื่น

 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณยังคงค้างชำระ Plugo ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Plugo ณ เวลาที่มีผลบังคับใช้ของการยุติบริการจะถึงกำหนดชำระทันที และ

 • ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกปิด (ออฟไลน์)

  1. ในกรณีที่คุณซื้อชื่อโดเมนผ่าน Plugo หลังจากการยุติบริการ ชื่อโดเมนของคุณจะไม่ได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ หลังจากการยกเลิก โดเมนสามารถถูกประมูลหรือถูกซื้อแล้วนำไปใช้โดยบุคคลอื่นได้

  2. หาก ณ เวลาที่สิ้นสุดการบริการ คุณยังมีภาระตามกฎหมาย หรือโดยสัญญาในการจ่ายค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการให้แก่ Plugo คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ครั้งสุดท้ายทางอีเมล เมื่อชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก

  3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แก้ไข ระงับหรือยุติบริการของ Plugo ใดๆ หรือทั้งหมด และ/หรือบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา การสิ้นสุดข้อกำหนดในการให้บริการไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีการยุติ

  4. โดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น Plugo อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณชั่วคราวหากเราสงสัยว่าคุณ (โดยการพิพากษาลงโทษ การตกลงยอมความ การประกัน หรือการสืบสวนชั่วคราว หรืออื่น ๆ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Plugo หรืออื่น ๆ กิจกรรมที่ละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. ทันทีหลังจากการยุติบริการ ไม่ว่าจะโดย Plugo หรือโดยคุณ Plugo ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ กับคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

  6. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ข้อกำหนดตามเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับแม้หลังจากการยุติบริการนี้แล้ว :

 • ส่วนข้อที่ 2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย;

 • ส่วนข้อที่ 3 บทบัญญัติทั่วไป;

 • ส่วนข้อที่ 4 สิ่งหรือกิจกรรมต้องห้าม; และ

 • ส่วนข้อที่ 6 ความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. Plugo มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ ด้วยการใช้บริการของ Plugo คุณรับทราบและยอมรับว่าการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Plugo นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่กำหนดไว้ใน https://www.plugo.co/privacy

  2. คุณตกลงยินยอมให้ Plugo เก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ต่อบุคคลอื่นรวมถึงอนุญาตให้บุคคลอื่น เก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการให้บริการนี้

  3. คุณยอมรับและทราบว่า Plugo อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้แก่บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลที่สามที่อาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดย Plugo และคุณตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

  4. ขอบเขตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   1. Plugo รับประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดอื่นที่
        เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ

   2. Plugo จะจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลที่มีความเหมาะสม
    ทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดและ/หรือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของข้อมูลตามที่กำหนดในเงื่อนไขการให้บริการ ฉบับนี้เป็นสำคัญ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 

   3. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Plugo ตามสมควร เพื่อให้ Plugo สามารถดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในการเก็บรักษาของ Plugo ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4. ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการ นี้  Plugo จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน คุณตามสมควร ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ 

  5. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

   1. Plugo จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

   2. Plugo จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด จะดำเนินการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 01/11/2566

bottom of page